Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (Phan 1)


CÂU HI TRC NGHIM CHNG KHOÁN VÀ TH TRƯNG CHNG KHOÁN (phan 1)

Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:
a. Lãi suất cố định
b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty
Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lai suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:
a. 60 USD
b. 600 USD
c. 570 USD
d. 500 USD
Câu 3: Cổ phiếu quỹ:
a. Được chia cổ tức.
b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường.
c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.
d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành.
Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp
a. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế
b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông.
c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.
d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định
Câu 5: Thị trường thứ cấp
a. Là nơi các doanh nghiệp hy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu.
b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
c. Là nơi mua bán các chứng khoán đa phát hành
d. Là thị trường chứng khoán kém phát triển
Câu 6: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:
a. Bảo lãnh tất cả hoặc không
b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa
c. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.
d. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu
Câu 7: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:
a. Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
b. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc.
c. Đơn xin phép phát hành.
d. Bản cáo bạch
Câu 8: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là:
a. Thời gian, giá, số lượng
b. Giá, thời gian, số lượng
c. Số lượng, thời gian, giá
d. Thời gian, số lượng, giá
Câu 9: Lệnh giới hạn là lệnh:
a. Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
b. Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định
c. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
d. Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau.
Câu 10: Lệnh dùng để bán được đưa ra
a. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
c. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
d. Ngay tại giá trị trường hiện hành.
Câu 11: Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán:
a. Ngăn chặn sự thua lỗ
b. Hưởng lợi từ sụt giá chứng khoán
c. Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán
d. Hạn chế rủi ro
Câu 12: Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:
a. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty
b. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty
c. Tỷ số P/E
d. Chỉ số giá của thị trường chứng khoán
Câu 13: Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:
a. 100đ
b. 200đ
c. 300đ
d. 500đ
Câu 14: Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:
a. 1000 USD
b. 1200 USD
c. 1300 USD
d. Tất cả đều sai
Câu 15: Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:
a. Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000đồng
b. 100.000 đồng
c. 10.000 đồng
d. 200.000 đồng
Câu 16: Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:
a. Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
b. Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
c. Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
d. Không có cơ sở để so sánh
Câu 17: Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức l•i suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào?
a. L•i suất trái phiếu X > l•i suất trái phiếu Y
b. L•i suất trái phiếu X = l•i suất trái phiếu Y
c. L•i suất trái phiếu X < l•i suất trái phiếu Y
d. Còn tùy trường hợp cụ thể.
Câu 18: Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:
a. Tăng lên
b. Giảm đi
c. Không thay đổi
d. Không câu nào đúng.
Câu 19: Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:
a. 101.500 đồng
b. 100.000 đồng
c. 106.050 đồng
d. 95.000 đồng
Câu 20: Lệnh dừng để mua được đưa ra:
a. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
c. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
d. Ngay tại giá thị trường hiện hành.
Câu 21: Thị trường vốn là thị trường giao dịch.
a. Các công cụ tài chính ngắn hạn
b. Các công cụ tài chính trung và dài hạn
c. Kỳ phiếu
d. Tiền tệ
Câu 22: Thị trường chứng khoán là một bộ phận của:
a. Thị trường tín dụng
b. Thị trường liên ngân hàng
c. Thị trường vốn
d. Thị trường mở
Câu 23: Thặng dư vốn phát sinh khi:
a. Công ty làm ăn có l•i
b. Chênh lệch giá khi phát hành cổ phiếu mới
c. Tất cả các trường hợp trên.
Câu 24: Công ty cổ phần bắt buộc phải có
a. Cổ phiếu phổ thông
b. Cổ phiếu ưu đ•i
c. Trái phiếu công ty
d. Tất cả các loại chứng khoán trên
Câu 25: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ:
a. Có chứng chỉ được niêm yết trên thị trường chứng khoán
b. Liên tục phát hành chứng chỉ quỹ
c. Không mua lại chứng chỉ quỹ
d. Chỉ phát hành chứng chỉ quỹ một lần
Câu 26: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng là quỹ:
a. Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần
b. Có thể được niêm yết chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán
c. Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư
d. Được quyền phát hành bổ sung ra công chứng
Câu 27: Mục đích phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là:
a. Để dễ dàng quản lý
b. Để bảo vệ công chúng đầu tư
c. Để thu phí phát hành
d. Để dễ dàng huy động vốn
Câu 28: Năm N, Công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đ• phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là 40.000, không có cổ phiếu ưu đ•i. Hội đồng quản trị quyết định trả 560 triệu cổ tức. Như vậy mỗi cổ phiếu được trả cổ tức là:
a. 1500 đ
b. 2000 đ
c. 1000 đ
d. 1300 đ
Câu 29: Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
a. Là chủ nợ chung
b. Mất toàn bộ số tiền đầu tư
c. Được ưu tiên trả lại cổ phần đ• góp trước
d. Là người cuối cùng được thanh toán
Câu 30: Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:
a. Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
b. Trước thuế
c. Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
d. Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đ•i và cổ phiếu phổ thông
Câu 31: Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là:
a. Có vốn tối thiểu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có l•i.
b. Có vốn tối thiểu là 10 tỷ USD, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có l•i.
c. Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có l•i.
d. Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có l•i.
Câu 32: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là:
a. 25% tổng số cổ phiếu
b. 49% tổng số cổ phiếu
c. 30% tổng số cổ phiếu
d. 27% tổng số cổ phiếu
Câu 33: Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là:
a. Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đ• góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ VND trở lên.
b. Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đ• góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên.
c. Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ đ• góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên.
d. Không câu nào đúng.
Câu 34: Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là quỹ:
a. Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.
b. Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán
c. Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.
d. Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.
Câu 35: Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng:
a. 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
b. 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
c. 80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
d. 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
Câu 36: Hội đồng quản trị, Ban giám đ ốc, Ban kiểm soát của Công ty niêm yết phải nắm giữ.
a. ít nhất 20% vốn cổ phần của Công ty.
b. ít nhất 20% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết.
c. ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sơ hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết.
d. ít nhất 30% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết.
Câu 37: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên:
a. 3 số báo liên tiếp của một tờ báo
b. 4 số báo liên tiếp của một tờ báo
c. 5 số báo liên tiếp của một tờ báo
d. 6 số báo liên tiếp của một tờ báo
Câu 38: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:
a. 10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
b. 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
c. 30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
d. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra
Câu 39: Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được:
a. Được tự do mua, bán cổ phiếu ở mọi nơi.
b. Chỉ được mở tài khoản giao dịch cho mình tại công ty chứng khoán nơi              làm việc.
c. Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của một tổ chức phát hành
d. Làm giám đốc một công ty niêm yết.
Câu 40: Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000đồng là
a. 100 đ
b. 200 đ
c. 300 đ
d. 500 đ
Câu 41: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:
a. 10 tỷ đồng trở lên
b. Từ 1 đến 10 tỷ
c. 5 tỷ đồng trở lên
d. Tùy doanh nghiệp có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không
Câu 42: Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:
a. 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
b. 15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
c. 5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
d. Không phải đặt cọc.
Câu 43: Khi thực hiện bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước, cổ đông chiến lược được phép mua:
a. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.
b. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.
c. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân.
c. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân.
Câu 44: Biên độ dao động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam do:
a. Bộ trưởng Bộ tài chính quy định.
b. Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định.
c. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định
d. Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quy định
Câu 45: Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm:
a. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
b. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ.
c. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.
d. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, trung tâm giao dịch.
Câu 46: Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì:
a. EPS tăng
b. EPS không bị ảnh hưởng
c. EPS giảm
d. P/E bị ảnh hưởng còn EPS không bị ảnh hưởng
Câu 47: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:
a. ít nhất 20% vốn cổ phần của Công ty
b. ít nhất 20% vốn cổ phần trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết
c. ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết
d. ít nhất 30% số cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm
Câu 48: Việc phân phối cổ phiếu niêm yết phải:
a. Theo giá bán được xác định trong bản cáo bạch đ• đăng ký với ủy ban Chứng khoán Nhà nước
b. Theo giá thỏa thuận với nhà đầu tư.
c. Theo giá thị trường qua đấu giá.
d. Theo giá ưu đ•i do Hội đồng quản trị của công ty phát hành quyết định.
Câu 49: Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:
a. Ngắn hạn.
b. Trung hạn.
c. Dài hạn
d. Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
Câu 50: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại:
a. ủy ban Chứng khoán
b. Trung tâm Giao dịch chứng khoán
c. Công ty chứng khoán.
Câu 51: Hình thức bảo l•nh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là:
a. Bảo l•nh với cam kết chắc chắn
b. Bảo l•nh với cố gắng tối đa.
c. Bảo l•nh tất cả hoặc không
d. Tất cả các hình thức trên.
Câu 52: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường chứng khoán thứ cấp.
a) Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán kém phẩm chất
b) Thị trường thứ cấp tạo tính thanh khoản cho các cổ phiếu đang lưu hành.
c) Thị trường thứ cấp tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội để rút vốn đầu tư của họ.
d) Thị trường thứ cấp tạo cho mọi người đầu tư cơ hội cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình.
Câu 53: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đ•i cổ tức ở Việt Nam có quyền:
I. Nhận cổ tức với mức ưu đ•i.
II.Tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội              đồng cổ đông.
III. Khi công ty giải thể, được nhận lại một phần tài sản tương ứng với số cổ phần góp vào công ty.
IV. Được nhận cổ tức ưu đ•i như l•i suất trái phiếu kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ.
a. I
b. I và II
c. I và III
d. Chi IV
e. I. III. IV
f. Tất cả
Câu 54:  Công ty XYZ có 10.000 cổ phiếu đang lưu hành và tuyên bố trả cổ tức bằng cổ phiếu với mức 30%. Khách hàng của bạn có 100 cổ phiếu XYZ. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ta trong công ty XYZ là bao nhiêu?
a. 1%
b. 1.3%
c. 1.5%
d. 1.1%
Câu 55: Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTGDCK được thực hiện bởi:
a) Người sở hữu chứng khoán
b) Tổ chức phát hành
c) Tổ chức bảo l•nh phát hành
d) Thành viên lưu ký
Câu 56: Công ty SAM được phép phát hành 7.000.000 cổ phiếu theo Điều lệ công ty. Công ty phát hành được 6.000.000 cổ phiếu, trong đó có 1.000.000 cổ phiếu ngân quỹ. Vậy Công ty SAM có bao nhiêu cổ phiếu đang lưu hành?
a. 7.000.000 cổ phiếu
b. 6.000.000 cổ phiếu
c. 5.000.000 cổ phiếu
d. 4.000.000 cổ phiếu
e. 3.000.000 cổ phiếu
c. Tiêu chuẩn giao dịch;
d. Cơ chế xác lập giá;
Phương án:
I.                              a, b và c;
II.                            a, b, c và d;
III.           b, c và d;
IV.           c và d;
V.            Chỉ c.
Câu 57: Để giao dịch chưng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước:
I. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán.
II. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán.
III. Công ty chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của Trung tâm.
IV. Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại Công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán.
V. Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư.
Anh (chị) h•y chỉ ra trình tự các bước giao dịch chứng khoán theo các phương án sau:
                a. I, II, III, IV, V
b. I, III, V, II, IV
c. II, I, V, IV, III
d. II, III, I, V, IV
e. Không có phương án nào đúng.
Câu 58: Số lệnh của cổ phiếu XXX với giá đóng cửa trước đó là 30,5 như sau:
Mua
Giá
Bán
1.100 (H)
30,9
200 (B)
500 (A)
30,8
-
300 (C)
30,6
500 (I)
-
30,5
1000 (E)
600 (D)
30,4
700 (F)
500 (G)
30,3
-

ATO
500 (J)

H•y xác định giá và khối lượng giao dịch: 30.5,1000CP
Câu 59: Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10200 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ dao động giá là 2%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
a. 9998, 10998, 10608
b. 9900, 10000, 10100, 10300, 10300
c. 9900, 1000, 10100, 10500, 10600
d. 1000, 10100, 10200, 10300, 10400
c. Không phương án nào đúng.
Câu 60: Phiến đóng cửa tuần n của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN.Index là 237,78 điểm, tăng 2,64 điểm so với phiến đóng của tuần n-1, tức là mức tăng tương đương với:
a. 1,12%
b. 1,11%
c. 1%
d. 1,2%
Câu 61: Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:
a) Vốn điều lệ
b) Thời gian hoạt động có l•i
c) Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
d) Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành
Câu 62: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:
a. Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty.
b. Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông
c. Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
d. Không có câu nào đúng.
Câu 63: Nêu khái niệm Giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) và cách xác định Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ đầu tư của quỹ (NAVCPCCĐ1).
Giả sử một quỹ có các khoản mục như sau:
Đơn vị tính: đồng
1. Tiền mặt và các công cụ tài chính tương đương tiền mặt: 1.500.000.000
2. Các cổ phiếu nắm giữ và thị giá:
Tên cổ phiếu         Số lượng                Thị giá
           200.000                                   29.000
AGF        100.000                                   39.500
SGH        50.000                                     16.000
HAP       20.000                                     42.000
GMD      80.000                                     51.000
BBC        180.000                                   22.500

          3. Tổng nợ:                  3.020.000.000
                H•y xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị tài sản ròng của mỗi cổ phần của quỹ nếu tổng số cổ phần hiện đang lưu hành của quỹ là 1 triệu cổ phần.
Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña quü:18.000.000.000.Gi¸ trÞ tµi s¶n rßng cña 1 CP lµ:18.000
Câu 64: Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi:
a. Đấu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa;
b. Đấu thầu trái phiếu Chính phủ và các tài sản chính;
c. Giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch.
Câu 65: Môi giới chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, trong đó một công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:
a) Cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC, trong đó Sở giao dịch CK / Thị trường OTC cùng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng.
b) Cơ chế giao dịch tại Sở giao dịch trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó.
c) Cơ chế giao dịch tại thị trường OTC trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó;
d) b và c
Câu 66: Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đ• được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thờigian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:           
a) Chủ nhật 18/7
b) Thứ hai 19/7
c) Thứ ba 20/7
d) Thứ tư 21/7
c) Các phương án trên đều sai.
Câu 67: Việc quản lý chứng khoán tại Hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện
a) Thông qua Hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán ghi sổ.
b) Lưu giữ đặc biệt - lưu giữ chứng chỉ chứng khoán trong kho Trung tâm lưu ký chứng khoán đứng tên người gửi:
c) Do tổ chức phát hành quản lý
d) a và b
Câu 68: Khi lưu giữ chứng khoán tập trung tại một Trung tâm lưu ký chứng khoán, người đầu tư được quyền:
a) Rút chứng khoán ra bằng chứng chỉ;
b) Chuyển khoản chứng khoán thông qua hệ thống tài khoản mở tại Trung tâm lưu ký:
c) a và b
Câu 69: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, phát hành chứng khoán ra công chúng là:
a. Phát hành qua tổ chức trung gian;
b. Phát hành để niêm yết;
c. Có ít nhất 50 nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành;
d. Có ít nhất 50 nhà đầu tư.
Phương án:
I: a, b và c
II: a và c;
III: a, b và d;
IV: b và d
Câu 70: Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng kiến khoán và thị trường chứng khoán là:
a) Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư.
b) Góp phần đảm bảo cho hoạt động thị trường chứng khoán công bằng, công khai, hiệu quả.
c) Giảm thiểu rủi ro hệ thống
d) Để người đầu tư ngày càng có l•i.
e) a), b) và c)
f) Cả a), b), c) và d)
Câu 71: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
I.              Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
II. Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn về nghĩa vụ nợ
III. Cổ đong có quyền tự do chuyển nhượng tất cả các loại cổ phần của mình.
IV. Không hạn chế số lượng cổ đông tối đa
a. I và II
b. I, II và III
c. I, II và IV
d. I, III và IV
e. Tất cả đều sai
Câu 72: Lệnh thị trường là lệnh:
a) Mua, bán theo giá thị trường
b) Lưu giữ ở sổ bệnh đến khi mua bán được mới thôi
c) Lệnh đặt mua, bán chứng khoán ở một giá nhất định để thị trường chấp              nhận.
d) Không có đáp án nào trên đúng.
Câu 73: Loại hình niêm yết nào sau đây mang tính chất thâu tóm, sáp nhập công ty:
a. Niêm yết lần đầu;
b. Niêm yết lại;
c. Niêm yết bổ sung;
d. Niêm yết cửa sau;
c. Niêm yết tách, gộp cổ phiếu.
Câu 74: Thị trường tài chính bao gồm:
a) Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
b) Thị trường hối đoái và thị trường vốn
c) Thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ
d) Thị trường thuê mua và thị trường bảo hiểm
Câu 75: Thị trường chứng khoán bao gồm
a) Thị trường vốn và thị trường thuê mua
b) Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu
c) Thị trường hối đoái và thị trường cho vay ngắn hạn
d) Tất cả các câu trên
Câu 76: Căn cứ và sự luân chuyển của các nguồn vốn, TTCK chia làm
a) Thị trường nợ và thị trường trái phiếu
b) Thị trường tập trung và thị trường OTC
c) Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
d) Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 77: Căn cứ vào phương thức hoạt động, TTCK bao gồm:
a) Thị trường thứ 3 và thị trường OTC
b) Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung
c) Cả a & b đều đúng
d) Cả a & b đều sai.
Câu 78: 1 công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành gộp cổ phiếu, điều này sẽ làm
a) Không thay đổi gì
b) Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
c) Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
d) Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số gộp.
Câu 79: 1 Công ty XYZ thông báo sẽ tiến hành tách cổ phiếu, điều này sẽ làm
a) Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách
b) Không thay đổi gì
c) Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
d) Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
Câu 80: Ai trong số những người sau đây là chủ sở hữu công ty
I. Những người nắm giữ trái phiếu
II. Những cổ đông có giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu mới
III. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường
IV. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đ•i
a) I & II
b) II & III
c) Chỉ có I
d) II, III &IV
Câu 81: Thị trường mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành là
a) Thị trường tiền tệ
b) Thị trường sơ cấp
c) Thị trường thứ cấp
d) Thị trường chính thức
Câu 82: Loại chứng khoán nào sau đây được phép phát hành kèm theo trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đ•i, cho phép người nắm giữ nó được quyền mua 1 khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo 1 giá đ• được xác định trước trong 1 thời kỳ nhất định.
a) Cổ phiếu ưu đ•i
b) Trái phiếu
c) Chứng quyền
d) Quyền mua cổ phần
Câu 83: Phương thức phát hành qua đấu giá là
a) Nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành trên cơ sở thỏa thuận về giá.
b) Tổ chức phát hành trực tiếp bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu
c) Nhận bán lại chứng khoán của tổ chức phát hành
d) Chào bán chứng khoán dựa trên cơ sở cạnh tranh hình thành giá và khối lượng trúng thầu
Câu 84: Quy trình giao dịch chứng khoán là như sau:
I. Khách hàng đặt lệnh.
II. Công ty chứng khoán nhận và kiểm tra lệnh
III. Lệnh đăng ký tại quầy giao dịch hoặc máy chủ
IV. Lệnh được chuyển đến trung tâm giao dịch
a) I, II, III & IV
b) I, II, IV& III
c) I, III, II & IV
d) I, III, IV & II
Câu 85: SGDCK là
I. Thị trường giao dịch tập trung
II. Giao dịch CK niêm yết
III. Thị trường thương lượng
a) I & II
b) I, II & III
c) II & III
d) Tất cả đều đúng
Câu 86: Những diều này sau đây đúng với phạm trù thị trường thứ cấp
I. Thị trường giao dịch chứng khoán mua đi bán lại
II. Tạo tính thanh khoản cho vốn đầu tư
III. Tạo ra người đầu cơ
IV. Tạo ra vốn cho tổ chức phát hành
a) I & II
b) I, II & III
c) I, III & IV
d) Tất cả
Câu 87: Quỹ đầu tư theo nghị định 144 là
I. Hình thành từ vốn góp của người đầu tư
II. Được công ty quản lý quỹ quản lý
III. Dành tối thiểu 60% giá trị tài sản để đầu tư vào chứng khoán
IV. Chỉ được đầu tư vào chứng khán.
a) I, II & IV
b) I, II & III
c) II, III & IV
d) Tất cả đều sai
Câu 88: Trên TTCK, hành vi có tiêu cực là:
a) Giao dịch của nhà đầu tư lớn
b) Mua bán cổ phiếu của cổ đông và l•nh đạo các công ty niêm yết
c) Mua bán nội gián
d) Mua bán lại chính cổ phiếu của công ty niêm yết.
Câu 89: Sự tách biệt giữa phòng môi giới và phòng tự doanh của công ty chứng khoán sẽ làm cho:
a) Tăng chi phí giao dịch
b) Tăng chi phí nghiên cứu
c) Gây khó khăn cho công ty trong công việc
d) Khách hàng yên tâm và tin tưởng vào công ty
Câu 90: Phát hành thêm cổ phiếu mới ra công chúng để niêm yết phải theo các quy định dưới đây, ngoại trừ:
a) Lần phát hành thêm cách lần phát hành trước ít nhất 1 năm
b) Có kế hoạch và đăng ký trước với UBCK 3 tháng
c) Giá trị cổ phiếu phát hành thêm không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành
d) Tất cả
Câu 91: Đại diện giao dịch tại TTGDCK
a) Là người được thành viên của TTGDCK cử làm đại diện
b) Là công ty chứng khoán được UBCK cấp giấy phép hoạt động
c) Là công ty chứng khoán thành viên của TTGDCK
Câu 92: TTGDCK tạm ngừng giao dịch của 1 loại chứng khoán khi
a) Khi chứng khoán không còn thuộc diện bị kiểm soát
b) Khi chứng khoían bị rơi vào tình trạng bị kiểm soát
c) Tách, gộp cổ phiếu của công ty niêm yết.
d) Tất cả đều đúng.
Câu 93: Theo quy định tại thông tư 01/UBCK, bảo l•nh phát hành ở Việt Nam được thực hiện dưới hình thức:
a) Cố gắng cao nhất
b) Tối thiểu - tối đa
c) Cam kết chắc chắn
d) Tất cả hoặc không
Câu 94: Bản cáo bạch tóm tắt là tài liệu mà tổ chức phát hành
a) Cung cấp cho các nhà đầu tư
b) Cung cấp cho nhân viên của tổ chức phát hành
c) Nộp cho UBCKNN trong hồ sơ xin phép phát hành CK
d) Dùng để thăm dò thị trường trong thời gian chờ UBCKNN xem xét hồ sơ xin phép phát hành.
Câu 95: Chức năng chính của tổ chức bảo l•nh phát hành là
a) Tư vấn
b) Bao tiêu chứng khoán
c) Định giá CK phát hành
d) Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
Câu 96: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường thứ cấp
a) Là nơi chào bán các CK mới phát hành
b) Tạo tính thanh khoản cho CK            
c) Tạo cho người sở hữu CK cơ hội rút vốn
d) Cho phép các nhà đầu tư sắp xếp lại danh mục đầu tư
Câu 97: ý nghĩa của việc phân biệt phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng là
a) Phân biệt quy mô huy động vốn
b) Phân biệt đối tượng và phạm vi cần quản lý
c) Phân biệt loại CK được phát hành
d) Phân biệt hình thức bán buôn hay bán lẻ
Câu 98: Trong các điều kiện để quản lý DN được phát hành CK ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất
a) Có ban Giám đốc điều hành tốt
b) Có sản phẩm nổi tiếng
c) Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý
d) Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành
Câu 99: Hiện nay ở Việt Nam trong quy định về phát hành CK ra công chúng thì tỷ lệ CK phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt
a) 30%
b) 20%
c) 25%
d) 15%
Câu 100: Những CK nào được phép niêm yết tại TTGD
a) Trái phiếu chính phủ
b) Cổ phiếu của các DN thực hiện cổ phần hóa
c) CK của các DN đ• được UBCKNN cấp giấy phép phát hành ra công chúng
d) Cả a & c
Câu 101: Một công ty có cổ phiếu ưu đ•i không tích lũy đang lưu hành được trả cổ tức hàng năm là 7USD. Năm trước do hoạt động kinh doanh không có l•i, công ty không trả cổ tức. Năm nay nếu công ty tuyên bố trả cổ tức, cổ đông ưu đ•i nắm giữ cổ phiếu sẽ được nhận bao nhiêu.
a) 7 USD
b) 10 USD
c) 14 USD
d) Tất cả đều sai
Câu 102: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên giao dịch
a) Nộp BCTC 6 tháng
b) Đóng góp lập quỹ hỗ trợ thanh toán
c) Nộp phí thành viên, phí giao dịch, phí sử dụng hệ thống giao dịch
d) Tất cả đều đúng
Câu 103: Người có giấy phép kinh doanh hành nghề CK được phép
a) Cùng làmiệc hoặc góp vốn vào 2 hay nhiều công ty CK
b) Làm GĐ 1 tổ chức niêm yết
c) Tham gia kinh doanh hoạt động CK
d) Cho mượn giấy phép hành nghề
Câu 104: Các nhà phân tích kỹ thuật ít quan tâm đến chỉ tiêu nào trong số các chỉ tiêu sau đây
a) Số lượng CK giao dịch
b) Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần
c) Xu hướng giá
d) Giá mở cửa, đóng cửa
Câu 105: Theo quy định của VN, công ty CK là loại hình DN
I. DNNN
II. Công ty liên doanh
III. Công ty TNHH
IV. Công ty CP
V. Công ty hợp danh
a) Chỉcó I & II
b) Chỉ có II & III
c) III & IV
d) Tất cả
Câu 106: Căn cứ vào đặc điểm và tính chất, công ty CK là
I. Công ty chuyên doanh
II. Công ty đa năng
III. Công ty đa năng toàn phần
IV. Công ty đa năng một phần
a) Chỉ số I
b) II & III
c) I & IV
d) Tất cả
Câu 107: Trong khi thực hiện tự doanh, công ty CK phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
I. Tách bạch tài khoản giữa công ty và khách hàng
II. Bình ổn thị trường
III. Tuân thủ về giới hạn đầu tư, lĩnh vực đầu tư
a) I & II
b) II & III
c) I, II, II
d) Tất cả đều sai
Câu 108: Chức năng của hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ CK
I. Quản lý các CK lưu lý của khách hàng
II. Ghi nhận quyền sở hữu
III. Cungcấp các thông tin về CK bị giả mạo, mất cắp
IV. Phân phối l•i, trả vốn gốc và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu CK
a) I, II
b) I, II, III
c) II, III, IV
d) Tất cả
Câu 109: Quy trình đăng ký làm thành viên lưu ý của TTGDCK
I. Nộp hồ sơ đăng ký
II. Kiểm tra hồ sơ
III. Đóng quỹ hỗ trợ thanh toán và phí thành viên
IV. Quyết định chấp nhận
a) I, II, III, IV
b) II, III, IV, I
c) III, II, I, IV
d) IV, III, II, I
Câu 110: Mở tài khoản lưu ký CK
I. Tài khoản CK giao dịch
II. Tài khoản CK cầm cố
III. Tài khoản CK chờ niêm yết, chờ rút
IV. Tài khoản thanh toán bù trừ
a) I, II
b) I, II, III
c) I, III, IV
d) Tất cả
Câu 111: Tiêu chuẩn bản chất đạo đức nghề nghiệp bao gồm
I. Có trình độ năng lực
II. Làm việc có tiêu chuẩn tay nghề
III. Có đạo đức tốt
IV. Có niềm tự hào.
a) I, II
b) II, III
c) I, II, III
d) Tất cả
Câu 112: Chức năng của chỉ số thị trường chứng khoán là
I. Phong vũ biểu phản ánh nền kinh tế
II. Là cơ sở để đánh giá hoạt động của từng doanh nghiệp
III. Là cơ sở để nhà đầu tư tạo lập danh mục đầu tư có hiệu quả
a) I
b) II
c) I, III
d) I, II, III
Câu 114: Công ty Cổ phần bắt buộc phải có
a) Cổ phiếu phổ thông
b) Cổ phiếu ưu đ•i
c) Trái phiếu công ty
d) Tất cả các loại chứng khoán trên
Câu 115: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:
a) Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
b) Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT và BGĐ
c) Đơn xin phép phát hành
d) Bản cáo bạch
Câu 116: Nếu 1 trái phiếu được bán ra thấp hơn mệnh gì thì:
a) L•i suất hiện hành của trái phiếu < l•i suất danh nghĩa của trái phiếu
b) L•i suất hiện hành của trái phiếu > l•i suất danh nghĩa của trái phiếu
c) L•i suất hiện hành của trái phiếu = l•i suất danh nghĩa của trái phiếu
d) Không có cơ sở để so sánh.
Câu 117: Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, NPH phải định mức l•i suất cho 2 trái phiếu như thế nào?
a) L•i suất trái phiếu X > l•i suất trái phiếu Y
b) L•i suất trái phiếu X = l•i suất trái phiếu Y
c) L•i suất trái phiếu X < l•i suất trái phiếu Y
d) Còn tùy trường hợp cụ thể
Câu 118: DNNN thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua TTGDCK nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị:
a) 10 tỷ đồng trở nên
b) Từ 1 đến 10 tỷ đồng
c) 5 tỷ đồng trở nên
d) Tùy DN có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không
Câu 119: Khi thực hiện bán CP của DNNN, cổ đông chiến lược được phép mua
a) Tối đa 20% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
b) Tối đa 25% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân
c) Tối đa 25% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân
d) Tối đa 20% tổng số CP bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân
Câu 121: Kha l•i suất thị trường tăng hoặc giảm, giá của các loại CK nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất.
a) Trái phiếu trung hạn
b) Trái phiếu dài hạn
c) Cổ phiếu
d) Cổ phiếu ưu đ•i
Câu 122: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là:
a) 25%
b) 27%
c) 35%
d) 49%
Câu 121: Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
a) Là chủ nợ chung
b) Mất toàn bộ số tiền đầu tư
c) Được ưu tiên trả lại cổ phần đ• góp trước
d) Là người cuối cùng được thanh toán
Câu 122: Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:
a) Ngắn hạn
b) Trung hạn
c) Dài hạn
d) Cả 3 yếu tố trên
Câu 123: Sở giao dịch chứng khoán là:
a) Thị trường giao dịch CK tập trung
b) Thị trường giao dịch CK phi tập trung
c) 1 trong các hoạt động của TTCK thứ cấp
d) Cả a & c
Câu 124: CK xác định người sở hữu nó có:
a) Quyền sở hữu đối với 1 công ty
b) Quyền chủ nợ đối với 1 công ty
c) Quyền chủ nợ đối với chính phủ hay chính quyền địa phương
d) Tất cả các quyền trên
Câu 125: Cổ phiếu trái phiếu có cùng đặc trưng là:
a) Có l•i suất cố định
b) Có thu nhập theo hoạt động của công ty
c) Được quyền bầu cử tại HĐCĐ
d) Không có câu nào đúng
Câu 126: Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích ngoại trừ:
a) Bù đắp thâm hụt ngân sách
b) Tài trợ các công trình công cộng
c) Giúp đỡ các công ty
d) Điều tiết tiền tệ
Câu 127: Trong các điều kiện để quản lý DN được phát hành CK ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất.
a) Có ban giám đốc điều hành tốt
b) Có sản phẩm nổi tiếng
c) Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý
d) Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành
Câu 128: Khi l•i suất thị trường tăng lên giá trái phiếu sẽ:
a) Tăng
b) Giảm
c) Không thay đổi
Câu 129: Một nhà đầu tư muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm để mua trái phiếu:
a) Khi l•i suất cao và dự kiến sẽ giảm xuống
b) Khi l•i suất thấp và dự kiến sẽ tăng lên
c) Khi l•i suất ổn định và dự kiến không thay đổi
d) Khi trái phiếu thấp và l•i suất dự kiến sẽ tăng
Câu 130: Chức năng chính của tổ chức bảo l•nh phát hành là:
a) Tư vấn.
b) Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
c) Định giá CK phát hành
d) Bao tiêu một phần hoặc toàn bộ số CK đ• phát hành
Câu 131: Giả sử chỉ số DowJones công nghiệp ngày giao dịch là 120% phiếu và tổng giá của 30 loại CK hợp thành là 3015. Tính hệ số chia của ngày giao dịch:
a) 4
b) 0.15
c) 100.5
d) 0.25
Câu 132: Giả sử giá đóng cửa chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 9800đ. Đơn vị yết giá 100đ, biên độ dao động giá là 5% các mức giá mà nhà đầu tư CK có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:
a) 9310, 9810, 10000, 10290
b) 9300, 9700, 9800, 10200
c) 9500, 9700, 9900, 10000, 10400
d) 9400, 9500, 9600, 9700, 10200
Câu 132: Xác định giá mở cửa theo các lệnh sau đây. Biết rằng giá đóng cửa của ngày hôm trước là 10500đ
STT
Cộng dồn bán

Bán
Giá
Mua

Cộng dồn mua
1
1000
A
1000
1000

M
3200
2
1200
B
200
10100
100
N
3200
3
1500
C
300
10200
500
O
3100
4
1900
D
400
10500
800
P
2600
5
2000
E
100
10600
700
Q
1800
6
3300
F
1300
10700
300
R
800
7
4200
G
900
10800
100
S
1100
8
4200
H

10900
200
T
800
9
4400
I
200
11100

U
700
10
4400
K

11300
500
V
500
11
4600
L
200
11400

Z
500

A Ban V500, T200, S100, R200
B ban R100, Q100
C ban Q 300
E ban P100
F ban P700
MHz vậy giá mở cửa là 10.700đ

Câu 133: Một trong những điều kiện nào dưới đây chưa phải là điều kiện tối thiểu của việc phát hành lần đầu ra công chúng ở Việt Nam
a) Mức vốn tối thiểu là 10 tỷ VND
b) Kinh doanh có l•i trong năm gần nhất
c) Đội ngũ l•nh đạo của công ty có năng lực quản lý tốt
d) Tối thiểu 20% vốn cổ phần phát hành ra công chúng
Câu 134: Các tổ chức có thể tham gia hoạt động tại trung tâm chứng khoán tập trung là:
I. Các nhà đầu tư có tổ chức.
II. Các nhà đầu tư cá thể
III. Các công ty chứng khoán
IV. Các ngân hàng thương mại được UBCK cấp phê
a. Chỉ có I
b. Chỉ có II
c. Chỉ có II
d. Không có câu nào đúng
Câu 135: Khi công ty có l•i nó sẽ:
a. Trả cổ tức cho cổ phiếu thường
b. Trả l•i trái phiếu
c. Trả cổ tức cho cổ phiếu ưu đ•i
d. Không phải trả l•i và cổ tức
Câu 136: Việc tách cổ phiếu trong số đại diện để tính chỉ số chứng khoán theo phương pháp DownJoncs sẽ làm cho hệ số chia:
a. Tăng
b. Giảm
c. Không đổi
Câu 137: Đại hội cổ đông sẽ điều:
a. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
b. Hội đồng quản trị, để Hội đồng quản trị chọn giám đốc và ban kiểm soát
c. Hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
d. Cả 3 đều sai
Câu 138: H•y xác định ngày giao dịch chứng khoán có cổ tức tại sơ đồ dưới đây. Biết rằng ngày kết thúc năm tài chính là T + 3

                27/6                         28/6                         29/6                         30/6                         04/7
------*------------------*--------------*-------------*--------------*------
Câu 139: Theo luật pháp Việt Nam các tổ chức được phát hành cổ phiếu là:
a. Công ty TNHH
b. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa
c. Công ty CP và DN nhà nước thực hiện cổ phần hóa
d. Công ty CP
Câu 140: Việc phát hành cổ phiếu làm tăng:
a. Nợ của công ty
b. Tài sản của công ty
c. Vốn cổ phần của công ty
d. Cả b và c
Câu 141: Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu mới với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay giá trị thị trường là 100.000đ/CP. Theo điều lệ của công ty cứ 05 cổ phiếu cũ được mua CP mới. Vậy giá của quyền là:
a. 3.000
b. 2.000
c. 20.000
d. 10.000
Câu 142: Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:
a. Doanh nghiệp tư nhân
b. Công ty CP và DN nhà nước
c. Công ty TNHH, công ty CP và DN Nhà nước
d. Công ty Cổ phần
Câu 143: Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:
a. Doanh nghiệp tư nhân
b. Công ty cổ phần và doanh nghiệp Nhà nước
c. Công ty TNHH, Công ty CP và DN Nhà nước
d. Công ty Cổ phần
Câu 144: Hiện nay ở Việt Nam, trong quy định về việc phát hành chứng khoán ra công chúng thì tỷ lệ chứng khoán phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt là:
a. 30%
b. 20% hoặc 15%
Câu 145: Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay giá thị trường là 100.000đ/CP theo điều lệ của công ty cứ 01 cổ phiếu cũ được mua CP mới. Vậy giá quyền là:
a. 3.000
b. 2.000
c. 20.000
d. 10.000
Câu 146: Xác định các lệnh mua bán khớp lệnh với nhau
STT
Cộng dồn bán

Mua
Giá
Bán

Cộng dồn mua
1
-
A
-
11.400
200
M
4.600
2
500
B
500
11.300
-
N
4.400
3
500
C
-
11.100
200
O
4.400
4
700
D
200
10.900
-
P
4.200
5
800
E
100
10.800
900
Q
4.200
6
1,100
F
300
10.700
1.300
R
3.300
7
1,800
G
700
10.600
100
S
2.000
8
2,600
H
800
10.500
400
T
1.900
9
3,100
I
500
10.200
300
U
1.500
10
3,200
K
100
10.100
200
R
1.200
11
3,200
L
-
10.000
1.000
S
1.000

A mua    0
B mua                     S: 500
D mua     S: 200
E mua     S: 200                      R: 100
G mua     R: 100     U: 300     T: 300
H mua     T: 100
Tổng                      1.900
Câu 147: Xác định giá mở cửa:
STT
Cộng dồn bán

Mua
Giá
Bán

Cộng dồn mua
1
1.000
A
1.000
10.000
-
M
3.200
2
1.200
B
200
10.00
100
N
3.200
3
1.500
C
300
10.200
500
O
3.100
4
1.900
D
400
10.500
8000
P
3.600
5
2.000
E
100
10.600
7000
Q
1.800
6
3.300
F
1.300
10.700
300
R
1.100
7
4.200
G
900
10.800
100
S
800
8
4.200
H
-
10.900
200
T
700
9
4.400
I
200
11.100
-
U
500
10
4.400
K
-
11.300
500
V
500
11
4.600
L
200
11.400
-
Z
-

A bán                     V: 500     T: 200     S: 100                      R: 200
B bán                      R: 100     Q: 100
C bán                      Q: 300
E bán                      P: 100                                                      Như vậy giá mở cửa là: 10.700 đồng
F bán                      P: 700
Câu 148: Lệnh dừng để bán sẽ đặt tại mức giá:
a. Thấp hơn giá thị trường
b. Cao hơn giá thị trường
c. Bằng giá thị trường
d. Tùy vào quyết định của nhà đầu tư
Câu 149: Lệnh dừng để mua đặt tại giá:
a. Thấp hơn giá thị trường
b. Cao hơn giá thị trường
c. Bằng giá thị trường
d. Tùy thuộc vào quyết định của nhà đầu tư
Câu 150: Mục đích của lệnh AQT là:
a. Tăng giá khớp lệnh
b. Tăng khối lượng giao dịch
c. Giảm giá khớp lệnh
d. Giảm khối lượng giao dịch
Câu 151: Lệnh ATO là lệnh được thực hiện:
a. Trước lệnh giới hạn
b. Sau lệnh giới hạn
Câu 152: Vào ngày 1.1.2005, một nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu ABC với giá 40.000/CP. Tỷ lệ ký quỹ là 50%. Đến ngày 1.50.2005, giá cổ phiếu ABC tăng lên 47.000đ/CP. Giả sử nhà đầu tư này bán toàn bộ số cổ phiếu ABC đang có và trong thời gian này công ty ABC không chi trả cổ tức. Vậy tỷ suất sinh lời cho nhà đầu tư này là:
a. 40%
b. 35%
c. 17.50%
d. 8.75%
Câu 153: Theo cơ chế hoạt động của quỹ đầu tư mở thì:
I. Nhà đầu tư không được quyền bán lại chứng chỉ cho quỹ đầu tư đ• phát hành ra nó.
II. Nhà đầu tư được quyền bán lại cho quỹ đầu tư mở đ• phát hành ra nó.
III. Quỹ có chiến lược đầu tư dài hạn
IV. Quỹ có chiến lược đầu tư ngắn hạn
a. I và IV đúng
b. II và IV đúng
c. I đúng
d. II và III đúng
Câu 154: Vào ngày 31.12.2005, 1 quỹ đầu tư đóng có tình trạng như sau:
- Tổng số chứng chỉ quỹ đang giao dịch trên thị trường: 2 triệu chứng chỉ quỹ.
- Tiền mặt tại quỹ: 3.300.000đ
- Các loại chứng khoán đang nắm giữ:
Chứng khoán        Số lượng                Giá thị trường
AGF                        1.000                       35.000
REE                         20.500                     34.800
TMS                       14.000                     44.000
VTC                        4.200                       31.500
- Các khoản nợ hiện tại của công ty: 500 triệu đồng
- H•y xác định giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đầu tư và giá trị trên 1 chứng chỉ quỹ.
Câu 155: Công ty XYZ định phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu thường. Nếu điều này xảy ta thực sự thì:
I. Không ảnh hưởng đến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông hiện có
II. Tài sản của Công ty sẽ giảm đi
III. Vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ tăng lên.
a. I và IV đúng
b. II và III đúng
c. II và IV đúng
d. III và IV đúng
Câu 156: Giá tham chiếu của cổ phiếu BBC đang ở mức 21.000. Với biên độ dao động là 3% thì các nhà đầu tư có thể đặt:
a. 11 mức giá
b. 12 mức giá
c. 13 mức giá
d. 14 mức giá
Câu 157: Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu IBM đang ở mức 101.000 với biên độ giao động 10% thì theo quy định của Việt Nam, nhà đầu tư có thể đặt được mức giá:
a. 90.900
b. 100.000
c. 101.500
d. 111.100
Câu 158: Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu GMD đang ở mức 50.500 với biên độ giao động 5% thì theo quy định của Việt Nam, nhà đầu tư có thể đặt được mức giá:
a. 51.100
b. 51.500
c. 53.100
d. 53.500
Câu 159: Các nhà đầu tư lựa chọn giai dịch bán bán khi họ dự đoán rằng:
a. Giá CKhoán có xu hướng tăng trong tương lai
b. Giá CKhoán có xu hướng giảm trong tương lai
c. Giá CKhoán có thể là bất kỳ theo xu hướng nào
d. Giá CKhoán không thay đổi
Câu 160: Một nhà đầu tư đến công ty CK của mình và vay 7.500 cổ phiếu VIH. Ông ta bán toàn bộ số cổ phiếu này với giá là 21.000. Sau đó 2 tuần, giá cổ phiếu VIH giảm xuống còn 20.100. Ông ta quyết định mua vào 7.500 cổ Phiếu với mức giá này để trả lại công ty CK. Giả thiết rằng tỷ lệ ký quỹ cho giao dịch bán khống là 40%, bỏ qua phí môi giới và tiền l•i vay phải trả cho công ty, tỷ lệ lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được sẽ là:
a. 7.14%
b. 10.71%
c. 10.14%
d. 71.71%
Câu 162: Chức năng của chỉ số là:
I. Là phòng vũ biểu phản ánh nền kinh tế
II. Là cơ sở để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp
III. Là cơ sở để người đầu tư lập danh mục đầu tư có hiệu quả
a. Chỉ I
b. Chỉ II
c. I,II,III
Câu 163: Chỉ số bình quân DowJones bao gồm:
I. 30 cổ phiếu của ngành công nghiệp.
II. 20 cổ phiếu của ngành giao thông vận tải
III. 15 cổ phiếu của ngành dịch vụ công cộng
IV. 20 cổ phiếu của ngành nông nghiệp
a. I và II
b. II và III
c. I, II và III
d. II, III và IV
Câu 164: Trên thị trường chứng khoán có tiêu cực là:
a. Giao dịch của các nhà đầu tư lớn
b. Mua bán cổ phiếu của cổ đông và l•nh đạo công ty niêm yết
c. Mua báo nội gián
d. Mua bán lại cổ phiếu của chính tổ chức niêm yết
Câu 165: Người có thẩm quyền xử phạt đối với các vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán là:
a. Chánh thanh tra ủy ban CK nhà nước
b. Giám đốc TTâm GDCK, Sở GDCK
c. Thanh tra viên chuyên ngành UBCK
d. Chủ tịch UB nhân dân cấp huyện, Quận
Câu 166: Những nội dung chính về đạo đức trong kinh doanh chứng khoán:
I. Phải trung thực, công bằng và công khai
II. Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời
III. Phải bảo vệ bí mật khách hàng.
IV. Mối quan hệ với cơ quan quản lý (chấp hành đúng luật)
a. I và II
b. II và III
c. I, II và III
d. Tất cả
Câu 167: Mở tài khoản lưu ký chứng khoán:
I. Tài khoản chứng khoán giao dịch
II. Tài khoản chứng khoán cầm cố
III. Tài khoản chứng khoán chờ niêm yết, chờ rút
IV. Tài khoản chứng khoán đ• giao dịch
a. I và II
b. I, II và III
c. II, III và IV
d. Tất cả
Câu 168: Quy trình đăng ký làm thành viên lưu ký của TT GDCK
I. Tổ chức hoạt động lưu ký nộp hồ sơ đăng ký
II. Bộ phận lưu ký kiểm tra hồ sơ
III. Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán và phí thành viên
IV. Ban giám đốc quyết định chấp nhận
a. I, II, III và IV
b. II, III, IV và I
c. III, IV, II và I
d. IV, III, II và I
Câu 169: Chức năng của hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán
I. Quản lý các chứng khoán lưu ký của khách hàng
II. Ghi nhận quyền sở hữu
III. Cung cấp các thông tin về chứng khoáng giả mạp, bị mất cắp
IV. Phân phối l•i, trả vốn gốc, và cổ tức bằng tiền cho người sở hữu chứng khoán.
a. I và II
b. I, II và III
c. II, III và IV
d. Tất cả
Câu 170: Trong khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh. Công ty chứng khoán phải tuân thủ các nguyên tắc nghề nghiệp sau.
I. Tách bạch tài khoản của công ty với tài khoản của khách hàng và ưu tiên khách hàng.
II. Bình ổn thị trường
III. Tuân thủ về giới hạn đầu tư, lĩnh vực đầu tư.
a. I và II
b. II và III
c. Tất cả
Câu 171: Công ty CK bao gồm các nghiệp vụ sau:
I. Môi giới
II. Tự doanh
III. Bảo l•nh phát hành
IV. Quản lý danh mục đầu tư
V. Tư vấn đầu tư
a. I và II
b. I, II và III
c. II, III và IV
d. Tất cả
Câu 172: Sổ lệnh của cổ phiếu XXX với giá đóng cửa trước đó là 30.500 như sau:
Mua
Giá
Bán
200 (H)
30.900
400 (B)
300 (A)
30.800

500 (C)
30.600
1.100 (I)

30.500
800 (E)
500 (D)
30.400
500 (F)
600 (G)
30.300

700
ATO


H•y xác định giá và khối lượng giao dịch đối với mỗi nhà đầu tư.
Câu 173: Theo quy định của Việt Nam, công ty CK là loại hình doanh nghiệp nào
I. DN nhà nước
II. Cty LDoanh
III. Cty TNHH
IV. Cty CPhần
V. Cty hợp danh
a. Chỉ có I và II
b. Chỉ có II và III
c. II, III và IV
d. Tất cả
Câu 174: Những lợi ích khi đầu tư qua quỹ
I. Đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro
II. Đảm bảo đầu tư có hiệu quả hơn
III. Giảm chi phí giao dịch và nghiên cứu
a. I và II
b. II và III
c. Tất cả
Câu 175: Quỹ đầu tư dạng mở là:
I. Phát hành chứng chỉ ra công chúng một lần
II. Phát hành chứng chỉ nhiều lần ra công chúng
III. Sẵn sàng mua lại khi người nắm giữ chứng chỉ đề nghị
IV. Không thực hiện mua lại khi người nắm giữ chứng chỉ đề nghị
V. Chứng chỉ được niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán
VI. Chứng chỉ không được niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán
a. I, III và V
b. II, III và VI
c. II, IV và V
d. II, IV và VI
Câu 176: Quỹ đầu tư theo nghị quyết 114 là:
I. Quỹ hình thành từ vốn góp của người đầu tư
II. Quỹ được ủy thác cho công ty quản lý quỹ quản lý
III. Quỹ phải dành tối thiểu 60%giá trị tài sản để đầu tư và CKhoán
IV. Quỹ chỉ được đầu tư vào Ckhoán và không được phép đầu tư vào các lĩnh vực khác.
a. I, II và IV
b.I, II và III
c. II, III và IV
d. Tất cả đều sai
e. Tất cả đều đúng
Câu 177: Những điều nào sau đây đúng với phạm trù thứ cấp:
I. Thị trường GDCK mua đi bán lại
II. Tạo tính thanh khoản cho vốn đầu tư
III. Tạo ra người đầu cơ
IV. Tạo vốn đầu tư cho tổ chức phát hành
a. I và II
b. I, II và III
c. I, III và IV
d. Tất cả
Câu 178: Sở GDCK là:
I. Thị trường giao dịch tập trung
II. Giao dịch CK niêm yết
III. Thị trường thương lượng
a. I và II
b. I, II và III
c. II và III
Câu 179: Quy trình giao dịch của Sở GD CK là:
I. Khách hàng đặt lệnh
II. Công ty CK nhận và kiểm tra lệnh
III. Lệnh đăng ký tại quầy giao dịch hoặc máy chủ
IV. Lệnh được chuyển đến Sở giao dịch.
a. I, II, III và IV
b. I, II, IV và III
c. I, III, II và IV
d. I, III, IV và II
Câu 180: Kho bạc nhà nước phát hành trái phiếu với các nội dung sau:
- Mệnh giá: 100.000đ/tp
- Kỳ hạn: 5 năm
- Khối lượng phát hành: 200 tỷ đồng
- Hình thức đấu thầu cạnh tranh l•i suất
Ta có khối lượng đặt thầu của ccthành viên đấu thầu như sau:
Đơn vị đấu thầu   Khối lượng trái phiếu (tỷ đồng)         L•i suất (%/năm)
Đơn vị đấu thầu
Khối lượng trái phiếu (tỷ đồng)
L•i suất (%/năm)
A
110
50
8.7
8.8
B
100
100
8.75
8.8
C
50
60
8.75
9.0

L•i suất chỉ đạo của Bộ tài chính là: 8,75% năm
H•y xác định khối lượng và l•i suất trúng thầu của từng đơn vị đấu thầu:
a. 110 tỷ l•i suất 8.75%
b. 60 tỷ l•i suất 8.75%
c. 30 tỷ l•i suất 8.75%
Câu 181: Phương thức phát hành qua đấu giá là:
a. Nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành trên cơ sở thỏa thuận về giá
b. Tổ chức phát hành trực tiếp bán cổ phiếu cho tổ chức, ca nhân có nhu cầu.
c. Nhận bán lại chứng khoán của tổ chức phát hành để mua lại
d. Chào bán chứng khoán dựa trên cơ sở cạnh tranh hình thành giá và khối lượng trúng thầu
Câu 182: Loại chứng khoán nào sau đây được phép phát hành kèm theo trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đ•i, cho phép người nắm giữ nó được quyền mua một khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo mộtgiá đ• được xác định trước trong một thời hạn nhất định.
a. Cổ phiếu ưu đ•i
b. Trái phiếu
c. Chứng quyền
d. Quyền mua cổ phần
Câu 183: Thị trường mua bán lần đầu và chứng khoán mới phát hành là:
a. Thị trường tiền tệ.
b. Thị trường sơ cấp
c. Thị trường thứ cấp
d. Thị trường chính thức
Câu 184: Ai trong số những người sau đây là chủ sở hữu công ty
a. Những người nắm giữ trái phiếu
b. Những cổ đông có giấy đẩm bảo quyền mua cổ phần mới
c. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường
d. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đ•i
Câu 185: Năm N, công ty ABC có thu nhập ròng là 800 triệu đồng, số cổ phiếu đ• phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phiếu quỹ là: 40.000, không có cổ phiếu ưu đ•i, HĐQT quyết định trả 560 triệu đồng cổ tức. Như vậy mỗi cổ phần được trả cổ tức là:
a. 1.000đ
b. 1.300đ
c. 1.500đ
d. 2.000đ
Câu 186: Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trải chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì:
a. EPS tăng
b. EPS giảm
c. EPS không bị ảnh hưởng
d. P/E bị ảnh hưởng còn EPS không bị ảnh hưởng.
Câu 187: Người nào sau đây được coi là chủ sở hữu chung của doanh nghiệp:
a. Người nắm giữ giấy tờ
b. Người nắm giữ trái phiếu thế chấp
c. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông
d. Tất cả các trường hợp trên                                                                            
Câu 188: Người sở hữu cổ phiếu phổ thông
a. Là chủ sở hữu công ty
b. Là chủ nợ công ty
c. Không có quyền sở hữu công ty
d. Là chủ nợ của công ty nhưng không có quyền sở hữu công ty            
Câu 189: Người sở hữu cổ phần phổ thông:
a. Được bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị
b. Được nhận lại vốn góp khi cổ phiếu đó dáo hạn
a, b đều đúng
a, b đều sai                                                                                                                                           
Câu 190: Khi công ty hoạt động có l•i, cổ đông phổ thông:
a. Được chia cổ tức trước thuế
b. Được chia cổ tức sau thuế
c. Được chia cổ tức sau khi chia cổ tức cổ phiếu ưu đ•i
d. Được chia cổ tức sau thuế sau khi đ• chia cổ tức cho cổ phiếu ưu đ•i  
Câu 191: Một cổ phiếu ưu đ•i có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường của chính công ty đóthì được gọi là:
a. Cổ phiếu ưu đ•i tích lũy
b. Cổ phiếu ưu đ•i có thể hoán lại
c. Cổ phiếu ưu đ•i tham dự chia phần
d. Cổ phiếu ưu đ•i có thể chuyển đổi                                                                              
Câu 192: Trong trường hợp phá sản, giải thế doanh nghiệp, các cổ đông sẽ:
a. Là chủ nợ chung
b. Mất toàn bộ số tiền đầu tư
c. Được ưu tiên trả lại cổ phần đ• đóng góp trước
d. Là người cuối cùng được thanh toán                                                                          
Câu 193: Khi công ty không có l•i, công ty vẫn phải:
a. Trả cổ tức cho cổ đông phổ thông
b. Trả l•i cho trái chủ
c. Trả cổ tức cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đ•i
d. Không trả l•i và cổ tức                                                                                   
Câu 194: Cổ đông phổ thông có quyền được trong các trường hợp sau:
a. Giả thể và hợp nhất công ty
b. Lựa chọn ban giám đốc
c. Sửa đổi quy định và điều lệ công ty
d. Chỉ a và c                                                                                                                                         
Câu 195: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:
a. L•i suất cố định.
b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
d. Không câu nào đúng                                                                                                     
Câu 196: Cổ phiếu quỹ:
a. Được chia cổ tức
b. Là loại cổ phiếu đ• phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường.
c. Cho phép người sở hữu chúng có quyền biểu quyết
d. Là một phần cổ phiếu chưa được phát hành                              
Câu 197: Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:
a. Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả
b. Trước thuế
c. Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả             
d. Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đ•i và cổ phiếu phổ thông
Câu 198: Trái phiếu chuyển đổi có đặc tính sau:
a. Trái chủ có quyền đổi thành cổ phiếu phổ thông sau một thời gian nhất định.
b.Trái chủ có quyền đổi lấy một trái phiếu khác nếu như trái phiếu chuyển đổi đó không trả l•i đúng thời hạn.
Cả a, b đều đúng.                                                                                                
c. Không có phương án nào đúng
Câu 199: Số chi trả tiền l•i dựa trên:
a. Mệnh giá
b. Giá trị chiết khấu
c. Thị giá
d. Tùy từng trường hợp cụ thể.                                                                        
Câu 200: Câu nào đúng với quyền mua cổ phiếu (rights)
a. Quyền mua trước có thời hạn
b. Quyền mua trước cho phép mua cổ phiếu mới với giá rẻ hơn chào mời ra công chúng trên thị trường.
c. Giá mua cổ phiếu ghi trên quyền cao hơn giá trị thị trường hiện hành
d. a và c

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét