Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI

ĐẠI HỌC  LƯƠNG THẾ VINH
KHOA KINH TẾ
******

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI
Sinh viên:...............................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh:................................................... Lớp:........................ MSSV:.........................
Ngành:....................................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc SV: (đề nghị cho số dễ liên lạc nhất khi cần thiết)
.................................................................................................................................................................
Điện thoại:.......................................................................................... Email:.......................................
Tên Công ty thực tập:...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Phòng thực tập:......................................................................................................................................
Địa chỉ Công ty:....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Điện thoại Công ty (Phòng thực tập):................................................................................................
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI:
Đề tài BCTT:  ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Giảng viên hướng dẫn:.........................................................................................................................
                                                                                     …., ngày .......... tháng ....... năm 2013
XÁC NHẬN ĐỒNG Ý CỦA                                                  NGƯỜI ĐĂNG KÝ
            GV HƯỚNG DẪN              

Ghi chú:
1.      Hạn chót nộp phiếu đăng ký đề tài là ngày 26/04/2013, vào  hộp thư Khoa KINH TẾ. Nếu không nộp phiếu đúng thời gian trên, thì sẽ xóa tên trong danh sách thực tập.
2.      Nếu đổi tên đề tài thì phải đăng ký với Khoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét