Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

DANH SÁCH PHÒNG THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐIỀU KIỆNtr­êng ®h  l­Ư¬ng thÕ vinh                                                DANH S¸CH SINH viªn THI
          héi ®ång thi tèt nghiÖp                                               ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp
            Phßng thi sè:  1                                              Líp:           TCKT 4.1A
    Stt       M· SV              Hä ®Öm                 Tªn         Ngµy sinh       Giíi                Líp        Ghi chó
     1       4214010001  Hoàng Thị                  Anh                30/08/1987                          TCKT 4.1A
     2       4214010009  Nguyễn Thị                 Dương            25/02/1988
     3       4214010013  Đỗ Thị Trà                 Giang             03/02/1980
     4       4214010017  Phạm Thị                    Hải                 03/03/1985
     5       4214010021  Đoàn Thị Thuý            Hằng              04/11/1978
     6       4214010025  Trần Thị                     Hiên               10/01/1983
     7       4214010029  Đinh Thị                     Hiền               02/06/1987
     8       4214010033  Nguyễn Ngọc             Hoàng            09/02/1989
     9       4214010037  Nguyễn Thị Thu          Hương            07/10/1984
    10       4214010041  Nguyễn Ngọc             Khuyến          22/11/1975
    11       4214010045  Nguyễn Văn               Lực                25/07/1974
    12       4214010049  Lê Thị                                          10/08/1983
    13       4214010053  Nguyễn Thị Tuyết       Mai                15/06/1983
    14       4214010057  Phạm Thị                    Mừng             28/05/1986
    15       4214010061  Vũ Thị Thanh              Mỹ                 21/03/1982
    16       4214010065  Vũ Thị Ngọc              Ngà                01/09/1987
    17       4214010069  Nguyễn Thị                 Ngọc              18/01/1986
    18       4214010073  Nguyễn Hữu               Nhu                22/02/1972
    19       4214010081  Dương Thu                 Phương          02/10/1986
    20       4214010085  Nguyễn Thị Mai          Phương          04/02/1971
    21       4214010089  Nguyễn Thị Thanh      Tâm               02/01/1986
    22       4214010093  Vũ Thị                        Thanh             02/04/1987
    23       4214010097  Hoàng Thị                  Thảo              16/12/1988
    24       4214010105  Trịnh Đình                  Thuận             02/08/1976
    25       4214010109  Mai Thị                      Thuý               21/07/1987
    26       4214010117  Trần Xuân                  Trường           03/11/1987
    27       4214010121  Nguyễn Thị                 Tuyết              28/10/1974
    28       4214010125  Hoàng Thị                  Vui                 25/08/1986
    Tæng sè sv theo danh s¸ch:   28   Sinh viªn,                                                      héi ®ång thi tèt nghiÖp
                                                                                                                                          chñ tÞch
                                                                                                                  PGS. TS NguyÔn V¨n Hïng

        tr­êng ®h  l­Ư¬ng thÕ vinh                                        DANH S¸CH SINH viªn THI
          héi ®ång thi tèt nghiÖp                                               ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp
            Phßng thi sè:  2                                              Líp:           TCKT 4.1B
    Stt       M· SV              Hä ®Öm                 Tªn         Ngµy sinh       Giíi                Líp        Ghi chó
     1       4214010002  Nguyễn Thị Ngọc       Bích               28/01/1986                          TCKT 4.1B
     2       4214010006  Nguyễn Thị                 Dịu                 27/09/1982
     3       4214010010  Phạm Thuỳ                 Dương            02/10/1987
     4       4214010014  Trần Thị                     Gọn                20/06/1985
     5       4214010022  Tạ Thị                        Hằng              07/01/1988
     6       4214010018  Trịnh Thị                     Hằng              07/05/1985
     7       4214010026  Trần Thị                     Hiền               23/06/1983
     8       4214010038  Phùng Thị                   Hương            09/06/1986
     9       4214010042  Lê Thị                        Lan                15/05/1984
    10       4214010050  Nguyễn Thị                 Mai                09/08/1973
    11       4214010054  Trần Thị                     Mận               15/06/1987
    12       4214010058  Mai Thị                      Mừng             02/10/1987
    13       4214010062  Phạm Phương             Nam               27/10/1984
    14       4214010066  Hoàng Thị                  Ngân              10/04/1987
    15       4214010074  Dương Thị Tuyết        Nhung            07/11/1980
    16       4214010078  Chu Thị                      Oanh              10/02/1986
    17       4214010082  Vũ Thị                        Phương          02/01/1987
    18       4214010086  Phạm Ngọc                Sang               16/04/1987
    19       4214010090  Dương Thị Thanh        Tâm               25/10/1985
    20       4214010098  Tạ Thị                        Thảo              07/03/1988
    21       4214010102  Nguyễn Thị                 Thêm              02/01/1987
    22       4214010106  Lưu Văn                     Thức              01/06/1986
    23       4214010114  Đinh Thị Thu               Trang             26/09/1987
    24       4214010122  Phạm Thị Ánh             Tuyết              19/12/1988
    Tæng sè sv theo danh s¸ch:   24   Sinh viªn,                                                  héi ®ång thi tèt nghiÖp
                                                                                                                                          chñ tÞch
                                                                                                                  PGS. TS NguyÔn V¨n Hïng

        tr­êng ®h  l­Ư¬ng thÕ vinh                                        DANH S¸CH SINH viªn THI
          héi ®ång thi tèt nghiÖp                                               ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp
            Phßng thi sè:  3                                              Líp:           TCKT 4.2A
    Stt       M· SV              Hä ®Öm                 Tªn         Ngµy sinh       Giíi                Líp        Ghi chó
     1       4214010003  Hà Thị                        Chinh             29/07/1976                          TCKT 4.2A
     2       4214010007  Nguyễn Văn               Duẩn              29/10/1985
     3       4214010011  Trần Thị Hồng            Gấm               20/12/1993
     4       4214010019  Trần Thị                     Hằng              05/08/1987
     5       4214010023  Hoàng Mỹ                  Hạnh              10/08/1982
     6       4214010027  Phạm Thị Thu             Hiền               20/10/1987
     7       4214010031  Nguyễn Thị Thanh      Hoa                05/07/1988
     8       4214010039  Vũ Thị Thu                 Huyền            14/09/1987
     9       4214010043  Phạm Thị Hoàng         Lan                10/05/1984
    10       4214010047  Tạ Thị Hồng                                 08/11/1983
    11       4214010051  Phạm Thị Tuyết          Mai                23/07/1985
    12       4214010055  Phạm Thanh               Miên              12/08/1973
    13       4214010059  Nguyễn Văn               Mười              28/06/1981
    14       4214010063  Đinh Thị                     Nga                07/12/1987
    15       4214010071  Nguyễn Thị Ánh         Nguyệt           16/10/1987
    16       4214010075  Phạm Thị                    Nhung            15/12/1980
    17       4214010079  Trịnh Thị                     Phú                06/06/1986
    18       4214010083  Trần Thị                     Phương          01/01/1987
    19       4214010087  Phạm Thị                    Sen                04/12/1985
    20       4214010091  Lê Thị                        Tâm               18/11/1987
    21       4214010107  Nguyễn Thị                 Thương          26/12/1988
    22       4214010111  Hoàng Thị                  Toan              13/10/1986
    23       4214010115  Nguyễn Thị Huyền      Trang             02/10/1987
    24       4214010119  Vũ Thị                        Tươi               18/04/1988
    25       4214010123  Nguyễn Thị Thanh      Vân                24/10/1987
    Tæng sè sv theo danh s¸ch:   25   Sinh viªn,                                                héi ®ång thi tèt nghiÖp
                                                                                                                                          chñ tÞch
                                                                                                                  PGS. TS NguyÔn V¨n Hïng


        tr­êng ®h  l­Ư¬ng thÕ vinh                                        DANH S¸CH SINH viªn THI
          héi ®ång thi tèt nghiÖp                                               ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp
            Phßng thi sè:  4                                              Líp:           TCKT 4.2B
    Stt       M· SV              Hä ®Öm                 Tªn         Ngµy sinh       Giíi                Líp        Ghi chó
     1       4214010004  Nguyễn Thành            Công              23/11/1976                          TCKT 4.2B
     2       4214010008  Nguyễn Thị Thuỳ        Dung              03/07/1987
     3       4214010012  Đỗ Thị                        Giang             28/09/1988
     4       4214010024  Bùi Thị                       Hiên               28/12/1988
     5       4214010032  Phạm Thị                    Hoa                05/04/1987
     6       4214010036  Nguyễn Thị Mai          Hương            20/07/1974
     7       4214010040  Lê Thanh                    Huyền            05/01/1979
     8       4214010044  Phạm Thị                    Liên                11/07/1986
     9       4214010048  Phạm Thị                                      07/12/1981
    10       4214010052  Phạm Thị                    Mai                31/10/1974
    11       4214010060  Trịnh Quang               Mười              10/08/1984
    12       4214010072  Phạm  Ánh                 Nguyệt           28/11/1988
    13       4214010076  Nguyễn Thị                 Nhung            15/02/1988
    14       4214010080  Bùi Thị                       Phương          22/08/1980
    15       4214010084  Phan Thu                    Phương          24/09/1981
    16       4214010088  Phạm Thị                    Sơn                26/09/1982
    17       4214010092  Trần Thị                     Thắm              16/06/1986
    18       4214010096  Bùi Văn                      Thành             03/12/1977
    19       4214010100  Đoàn Thị Phương       Thảo              12/08/1981
    20       4214010104  Trương Thị                 Thoa              15/07/1988
    21       4214010108  Lương Thị                  Thuý               31/12/1986
    22       4214010116  Nguyễn Thị Hiền         Trang             03/04/1987
    23       4214010124  Phạm Đỗ Ánh                               23/08/1988
    Tæng sè sv theo danh s¸ch:   23   Sinh viªn,                                                 héi ®ång thi tèt nghiÖp
                                                                                                                                          chñ tÞch
                                                                                                                   PGS. TS NguyÔn V¨n Hïng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét