Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Kế hoạch ôn tập và thi tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH       
 Số:  52 /CV - ĐHLTV
“V/v kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp lớp TCKT 4.1
 tại  trường CĐ Nghề Cơ Giới Ninh Bình”

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcNam Định, ngày  11  tháng  3  năm 2013


          Kính gửi:  
- Trường CĐ Nghề Cơ giới Ninh Bình;
                             - Khoa Kinh tế;
                             - Khoa Cơ Bản.

Trường Đại học Lương Thế Vinh Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp, kế hoạch ôn tập và thi các môn tốt nghiệp và điều kiện tốt nghiệp áp dụng cho lớp TCKT 4.1 như sau:
1. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp:
- Bắt đầu từ ngày  : 6 / 4 / 2013  đến ngày 6 / 6 / 2013.
- Nộp và chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp : Từ ngày 6 / 6 / 2013 đến 10 / 6 / 2013).

2. Kế hoạch ôn và thi môn: Lịch sử Đảng CSVN - Môn xét điều kiện tốt nghiệp:
-         Ôn thi:      Ngày 15 / 6 / 2013 và buổi sáng ngày 16 / 6 / 2013
-         Kế hoạch thi:  8h, 14 / 7 / 2013

3. Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp
Stt
Thời gian
Môn ôn thi
Ghi chú
1
22 / 6 / 2013
Kế toán tài chính

2
23 / 6 / 2013
Kế toán tài chính

3
29 / 6 / 2013
Kế toán tài chính

4
30 / 6 / 2013
Kế toán tài chính

5
6 / 7 / 2013
PT hoạt động kinh doanh

6
7 / 7 / 2013
PT hoạt động kinh doanh

7
13 / 7 / 2013
PT hoạt động kinh doanh


4. Kế hoạch thi tốt nghiệp.
Stt
Thời gian
Môn ôn thi
Ghi chú
1
8h00,   ngày 27 / 7 / 2013
Kế toán tài chính

2
14h00, ngày 27 / 7 / 2013
PT hoạt động kinh doanh5. Đề nghị: Trường CĐ nghề Cơ giới Ninh bình thông báo kế hoạch trên cho SV biết và thực hiện.
6. Quy định của trường ĐH Lương thế Vinh:
-           Sinh viên nộp học phí học, và lệ phí đầy đủ cho Trường CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình trước ngày 15 / 6 / 2013.
- Sinh viên nộp lệ phí thực tập, thi tốt nghiệp : 1.000.000đ và tiền lệ phí cấp phát bằng tốt nghiệp: 100.000đ cho Trường CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình, đến ngày thi điều kiện tốt nghiệp Phòng TC – KHTC trường ĐH Lương Thế Vinh sẽ quyết toán các khoản trên với Trường CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình.
- Những SV đóng đủ các khoản kinh phí nêu trên mới được xét bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp và được xét thi tốt nghiệp .
- Ngày: 25 / 7 / 2013 nhà trường sẽ thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
- Khoa Kinh tế bố trí Gảng viên hướng dẫn thực tập và ôn thi tốt nghiệp theo các qui chế hiện hành.
- Khoa Cơ bản bố trí Giảng viên ôn thi môn điều kiện tốt nghiệp theo kế hoạch trên.
- Trong quá trình thực tập tốt nghiệp, nhà trường sẽ tổ chức thi lại và học lại, đề nghị SV thường xuyên liên hệ với Trường CĐ nghề Cơ giới Ninh Bình để biết kế hoạch và thực hiện.
  Xin trân trọng cảm ơn.!.Nơi gửi:                                                
-          Như kính gửi;
-          Khoa KT (để thực hiện);
-          Khoa CB (để thực hiện);
-          Phòng TC – KHTC (để thực hiện);
-         Lưu VT, NB2, ĐTLT.
                  TL. HIỆU TRƯỞNG   
Q. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
GVC. ThS Trần Văn Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét